Meteen naar de inhoud

De begroting 2023.

Voor Stem0167 de eerste keer dat zij zich hierover mag buigen en mag meepraten.

Al op blz.4 kregen wij bij Stem0167 behoorlijk de kriebels.
En wel met de eerste doelstelling die het college de komende bestuursperiode wilt
bereiken, namelijk: Met het opstellen van participatiebeleid willen we inwoners
eerder en beter betrekken bij ONS beleid.
Hoezo ONS beleid?
Als het college er op deze manier instaat, dan kunnen we heel dat participatiebeleid
maar beter direct in de prullenbak gooien.
Het moet niet gaan om collegebeleid, het moet gaan om inwonersbeleid.
Burgerparticipatie: Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de
betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid.
Het beleid is dus reeds door de overheid vastgesteld.
Overheidsparticipatie: Overheidsparticipatie is radicaler, inwoners maken het
beleid, de overheid faciliteert.
Stem0167 is van mening dat we vanuit overheidsparticipatie naar beneden moeten
kijken i.p.v. vanuit burgerparticipatie omhoog kijken.
Misschien een nadenkertje voor wanneer iedereen zich weer achter de oren krabt
wanneer het opkomstpercentage met de verkiezingen weer eens is gedaald.
Overigens nog niet zo heel lang terug, enkele jaren nog maar, werd door onze
ambtelijk organisatie nog wel eens de term overheidsparticipatie gebruikt.
Tegenwoordig is dit dus vervangen door burgerparticipatie / participatie.
Heeft het college een reden dat hiervan afgestapt is?


De begroting sluit met een positief saldo van €129.000.
Echter zien we ook dat in 2023 een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
negatief €879.000 én een afname van het totaal reserves met €1.098.000 wordt
voorspeld.
Het totaalsaldo van baten en lasten, simpel vertaald met alles wat er binnen komt en
alles wat er uit gaat.
Hoe is het mogelijk dat dit college een negatief totaalsaldo baten en lasten
presenteert, terwijl ditzelfde college in haar coalitieakkoord aangeeft een halt toe te
roepen aan het verminderen van de financiële positie van onze gemeente?
Naar de mening van Stem0167 is daarmee deze ambitie al ten grabbel gegooid.
Als het gaat om de centjes, spreekt het coalitieakkoord ook “Transparant naar buiten
toe”.
Wanneer we dit dan combineren met het streven naar duidelijke taal, verwacht
Stem0167 dus een eenvoudige, alleszeggende infographic over de begroting in onze
lokale media.
De eerder gebruikte infographics in onze lokale media voldoen hier dus absoluut niet
aan.
Naar onze mening is een infographic die gebruik wordt in het accountantsverslag
2021 zeer duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk.


Geschrokken zijn wij van het budget wat wordt uitgetrokken voor duidelijke taal.
Een duidelijke en begrijpbare informatievoorziening is wat Stem0167 betreft cruciaal.
Al is het alleen al om meer betrokkenheid te krijgen.
Maar om hier een budget voor te maken van €90.000,= voor 2023 én driemaal
€40.000,= voor de jaren 2024, 2025 en 2026, dat geeft ons geen goede gedachten.
€210.000,= om eenvoudiger uw burgers te woord te staan!
Uit het antwoord op een technische vraag van VVD blijkt dat u iemand gaat inhuren
om uw medewerkers bewust te maken van wat schrijven op B1 niveau betekent
(dank aan de VVD overigens voor het uitlichten hiervan).
We zouden er om kunnen lachen, maar het is natuurlijk gewoon te zot voor woorden.
Men mag toch van een ambtenaar verwachten om zich deze structuur eigen te
kunnen maken. En anders is het misschien een ideetje om eens enkele middagjes aan
te schuiven in groep 7 of 8 van de hiernaast gelegen basisschool.


Op blz. 7 van deze begroting kunnen we lezen dat er van 1 januari 2022 tot 31
december 2026, 500 woningen bijkomen.
100 Woningen per jaar dus.
Dit terwijl er tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025 (op 08-07-
2021), met motie (M11) het college is opgedragen de ambitie uit te voeren door
vanaf 2022 minimaal 200 à 300 huizen per jaar te laten bouwen.
Is dat dan de ambitie naar actie van het college?
Graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder waarom deze ambitie niet
wordt nagestreefd en nageleefd.
En wij willen hierbij toch nogmaals opmerken dat de kern Kruisland meer aandacht
nodig heeft op het onderwerp woningbouw.
Het voelt inmiddels of dat de urgentie voor nieuwbouw voor Kruisland niet wordt
beseft in dit gemeentehuis.
Ook hier op graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder.


Tijdens de ambtelijke toelichting van deze begroting is keurig netjes uitgelegd
waarom de afdelingen financiën, web-beheer en maatschappelijk vastgoed extra
handjes nodig hebben.
Voor wat betreft financiën was dat zelfs nog een aandachtspunt in het rapport van
Berenschot in 2019.
Wij begrijpen dat deze afdelingen extra handjes nodig hebben, toch kan Stem0167
niet akkoord gaan met alweer uitbreiding van de ambtelijke capaciteit.
Afgelopen jaren zijn er reeds enkele miljoenen euro’s besteed aan de transitie
organisatie, waarbij gesproken werd over uitbreiding van het personeelsbestand van
circa 25 fte’s.
Aldus Stem0167 moet ditmaal niet worden gezocht in extra fte’s, maar moet dit
worden opgelost met het huidige aantal fte’s.
U heeft hier nu al enkele jaren de tijd en ruim 2,26 miljoen euro voor gehad.
En blijkt dat u hier nog niet genoeg aan heeft, komende jaren staat er wederom 1,5
miljoen euro in de begroting als algemeen projectbudget ontwikkelorganisatie.


Wat ons brengt bij fte’s.
Fte is een rekeneenheid waarmee de omvang in werkuren van een functie of
personeelssterkte wordt uitgedrukt.
U vraagt om fte’s, maar hoe weet u eigenlijk hoeveel fte’s gewenst zijn?
U houdt simpelweg geen uren bij, u kunt deze dus ook niet verantwoorden.
Hiermee wordt niet alleen de controlerende taak van de gemeenteraad moeilijk tot
onmogelijk gemaakt, maar u kan zelf ook nooit uw effectiviteit meten..;
geen budgetafwijking,
geen gepland budget versus feitelijk budget,
geen kostenprestatie-index,
geen verdienwaarde,
geen aantal fouten,
geen percentage voltooide taken,
geen geplande versus werkelijke uren.


U geeft prioriteit aan de kernen Steenbergen en Dinteloord als het gaat om rond-/
randwegen, of eventuele omleidingsroute voor Dinteloord.
Uw reden hiervoor is dat op dit moment de bewoners van Steenbergen en Dinteloord
overlast ervaren van zwaar verkeer door die kernen.
Mogen wij u aan herinneren dat ook Kruisland deze overlast ervaart en dat uw
prioriteit niet is uit te leggen aan de Kruislanders.
Graag hierop een reactie van de verantwoordelijk wethouder.
In een nog niet zo lang verleden is er ook gesproken over een omleidingsroute voor
landbouwverkeer voor de kern Steenbergen. Op die manier zou het landbouwverkeer
geweerd kunnen worden uit, met name de Burgemeester van Loonstraat.
Een omleidingsroute is waarschijnlijk eenvoudiger en sneller te verwezenlijken dan
een rondweg en zou dus veel overlast en onveiligheid weghalen in o.a. de Burg. van
Loonstraat.
Slechts doortrekken van het stukje De Linie, langszij de A4 en de Westlandse
Langeweg een beetje aanpassen.
Waarom wordt deze nu niet meer genoemd?
Graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder.


Windwokkels.
Stem0167 heeft hiervoor op 19 mei een motie ingediend. Die motie is toen
aangehouden op aanraden van wethouder Gommeren, omdat men hier al mee aan
de slag was (als ik het goed heb).
Helaas is er nog niemand mee aan de slag, zo blijkt uit uw antwoord op een
technische vraag van de VVD. U antwoord dat onderzoek naar windwokkels niet op
de planning staat voor 2023.
Dit lijkt natuurlijk nergens op, daar is geen onderzoek meer voor nodig, immers zien
we in buurgemeente Moerdijk wel kleine windmolens staan.
Moeten we nu perse het wiel opnieuw gaan uitvinden, of gaan we gewoon informatie
halen bij de buren?
Overigens is het excuus, dat u gebruikt in uw beantwoording van de technische vraag,
dat onderzoek naar windwokkels niet op de planning staat voor 2023 omwille de
reikwijdte van de netwerkcongestie, onzin natuurlijk.
Een windwokkeltje bij een particulier in de achtertuin heeft eenzelfde impact op het
stroomnetwerk als zonnepanelen.


Overigens ziet Stem0167 ook wel pluspunten hoor.
Eéntje die wij er toch echt wel uit willen lichten zijn de er-naar-toe-teams.
Grote complimenten hiervoor.


Afsluitend de 1ste termijn nog een stukje algemeen:
Wij missen een duidelijke visie op doelen die het college wilt behalen en waarom.
Wij zien veel voornemens die weer zijn opgebouwd zijn uit beleidskaders,
perspectieven en technische uitgangspunten.
Wij zien dat grote voornemens en kleine acties (soms concreet) elkaar afwisselen,
alsof het uit een brainstrom sessie komt waar alles goed is en het nog nodig is om dit
allemaal te kaderen en om te zetten in concrete plannen.
Waar is de samenhang en waar zijn de drijvende krachten achter de programma’s?
Geen wonder dat het stuk niet goed leesbaar is en je kunt je afvragen of het college
het zelf nog wel goed voor ogen heeft.
Maak keuzes, less is more.
Meer visie, meer samenhang en meer concrete acties.
Waar willen wij op uitblinken?
Wij zien te beperkt opbouw van concrete doelen per kern, met daarboven de
gemeenschappelijke doelen.
Enkele voorbeelden / aandachtspunten uit de programma’s.
Programma 1, Mens en Samenleving.
Leefbare kernen: De zes kernen zijn zo ingericht dat ze een prettige plek zijn, etc..
Om dit te realiseren is het van het allergrootste belang om in contact te zijn met
inwoners.
Daarna: Om de leefbaarheid en veiligheid van onze kernen te behouden, vraagt de
jeugd nadrukkelijk onze aandacht, etc…
Uit welk jaar komt deze tekst, dit was, is en zal altijd al van toepassing zijn??
Een open deur dus en de acties daaronder zijn weinig concreet.
Programma 3, Leefomgeving en duurzaamheid.
Prioriteit Actieplan Wonen en Prioriteit Duurzaamheid.
Heeft het college ook nog een eigen visie of is het “papagaaien” vanuit Den Haag!?
Niets mis mee natuurlijk en zeker thema’s die belangrijk zijn, maar ga over tot
concrete plannen.


Wij zien te weinig over simpel uitvoerbare plannen, zoals meer groen aanplant in de
wijken en zeker in de omgeving. Land genoeg zouden wij zeggen!
En wat is nu eigenlijk de samenhang met programma 4?
Dat is b.v. een drijvende kracht in de gehele ontwikkeling.
Maar geef eens aan wat programma 4 gaat betekenen voor de leefomgeving,
leeftijdsopbouw, behoeftes aan woningtype, aantrekkingskracht vanuit de regio etc..
Overlast door zwaar verkeer weren door de kernen.
Uiteraard moet dat opgelost worden, maar er is meer overlast, Wijk Buiten de Veste,
Steenbergseweg Dinteloord, De Heense Molen, ontsluiting De Heen op de N257, enz.
En wat te doen aan de soms erbarmelijke staat van fietspaden, b.v. Halsterweg en
Franseweg. We willen toch recreatief aantrekkelijk zijn?
Programma 4, Economie, werk, toerisme, recreatie.
Er wordt strategisch ingezet op de pijlers Agrofood, bedrijventerreinen en
Vrijetijdseconomie.
Dus, nog ver weg…..?
Wat moet je dan nu al met een marketing- en promotieplan, dat kost weer geld
zonder goede onderbouwing!
Prima hoor, de ambitie voor topsector Agrofood, maar hier zit ook een gevaar voor
een te grote ambitie die geld kan gaan vreten en uiteindelijk niet het gewenste
resultaat voor Steebergen gaat opleveren.
Vinger aan de pols op concrete stappen voorwaarts!
Dit geldt ook voor het hotel A4. Dat komt er niet als er geen potentiële recreatie
en/of zakelijke gasten zijn.

Omdat het anders moet
Omdat het anders kan
www.stem0167.nl 5 info@stem0167.nl
Politieke inbreng van en voor:

Welberg
De Heen
Kruisland
Dinteloord
Steenbergen
Nieuw Vossemeer