Meteen naar de inhoud

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:


Stem0167, statutair gevestigd te Steenbergen, kantoorhoudende te Ruiterstallen 8, postcode 4651 ER, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83958819, hierna verder te noemen: Stem0167. Email: Info@stem0167.nl Telefoonnummer: +31167562771

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1. Donatie: Een door de gevende partij aan Stem0167 geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier op de website: Middel om online een donatie te doen aan Stem0167.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, via de website van Stem0167, een donatie doet aan Stem0167, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: De statuten zijn op te vragen bij het bestuur: bestuur@stem0167.nl
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem via de website van Stem0167 aan Stem0167. Het bedrag is vrij te bepalen door de gevende partij.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stem0167 die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stem0167.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Stem0167 behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stem0167
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stem0167.
3.2. Stem0167 is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stem0167 nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stem0167 is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: Stem0167 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stem0167 voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stem0167. 

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van Stem0167.

Artikel 5. Plichten Stem0167
5.1. Stem0167 verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. Stem0167 neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stem0167 aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens Stem0167 bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. Stem0167 verwerkt de door de gevende partij aan Stem0167 verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stem0167 verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stem0167 geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stem0167 hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.