Meteen naar de inhoud

“het begint met de stem van de burgers”

Wij geloven erin, dat door mee te doen met de politieke inbreng en besluitvorming, wij samen met
inwoners, ondernemers, verenigingen en natuurlijk mét onze gemeentelijke organisatie kunnen gaan
voor een leuke gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is.

“wie niet stemt, zal voor gestemd worden”

 1. Open, eerlijk en transparant.
 2. Burgers betrekken bij de besluitvorming.
 3. Een faciliterende gemeente.
 4. Financiën op orde.
 5. Ontwikkeling van passende woningbouw.
 6. Géén gemeentelijke herindeling – Steenbergen moet Steenbergen blijven.
 7. Maatschappelijke Dienstverlening op orde.
 8. Zorg… Effectievere zorg bieden.
 9. Zorg… Persoonlijke zorg bieden.
 10. Zorg… Mantelzorg is niet altijd vanzelfsprekend!
 11. Sociaal domein.
 12. Ontwikkeling van bedrijventerreinen langs de A4 / A29 (A-locaties).
 13. Verkeerssituaties in de diverse kernen op orde.
 14. Energievraagstukken.
 15. Toerisme
 16. Groen
 17. Landbouw / Agrarisch.
 18. Jongeren.
 19. Gemeentelijke speeltuin.
 20. Bestuurlijke vernieuwing.
 21. Gemeenteraadsvergaderingen.
 22. Dualisme.
 23. Gekozen Burgemeester.
 24. Belangrijke portefeuilles bij de wethouders.
 25. Ambtelijk apparaat moet kleiner en efficiënter.
 26. Economie moet sterker.
 27. Regionale ondersteunende functie.
 28. Arbeidsmigranten.
 29. Verkiezingsopkomst 2026 meer dan 60%.

Omdat het anders kan.

Open, eerlijk en transparant.

Dit dienen de kernwoorden te zijn waarop de gemeente communiceert met haar inwoners. Er dient een duidelijke en begrijpbare informatievoorziening te zijn zodat de inwoners hun mening hierop kunnen baseren.

Wij geloven stellig dat er hierdoor meer gevoel van betrokkenheid bij de inwoners komt.

De burgers betrekken bij besluitvorming die hen rechtstreeks raakt. Dit kan op verschillende manieren. Gaat het om lokale ontwikkelingen, via inspreekavonden of referenda. Zijn het ingrijpende ontwikkelingen die de hele gemeente aangaan, via een referendum. Bij inspreekavonden mensen rechtstreeks en proactief uitnodigen. Dorpsraden zijn maar één partij en vertegenwoordigen niet de individuele burger.

Wij zullen ervoor pleiten om zogenaamd overheidsparticipatie toe te passen op alle projecten.

Overheidsparticipatie kan gedefinieerd worden als: ‘een hoge graad van participatie (actieve deelname) tussen overheid, burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties waarbij de overheid één van de gelijkwaardige deelnemers hierin is’.

Een voorbeeld: Bij een projectplan van nieuwbouwappartementen in het centrum van een kern wordt op verschillende momenten, van voorbereiding tot uitvoering, overleg rechtstreeks met omwonenden georganiseerd in bijv. een gemeenschapshuis. Omwonenden worden dus al van begin af aan betrokken bij een project, krijgen de kans om mee te praten.

Een faciliterende gemeente.

De gemeente heeft een faciliterende rol. Dat betekent dat de gemeente ondersteuning biedt daar waar nodig en kan.

De gemeente wijst de weg naar een resultaat, maar laat de uitwerking over aan de vragende partij of doen dit samen.

Ontwikkelingen en initiatieven van burgers benaderd zij vanuit een “Ja, mits….” In plaats van een “nee, tenzij…”.

Financiën op orde.

Structureel en incidenteel niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt.

Nadrukkelijk kijken naar de ambtelijke organisatie.

De reserves laten groeien om woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen en te kunnen voorfinancieren.

Ontwikkeling van passende woningbouw.

Kijkend naar de vraag, vanuit de demagogische opbouw (vergrijzing) en de ontwikkeling die de samenleving wenselijk acht, op korte termijn ontwikkelen van woningbouw op diverse locaties.

De nieuwe locaties bij voorkeur buiten de kernen, de vrije ruimte in de kernen is ons veel waard.

De gemeente dient zelf het initiatief te nemen zodat ontwikkelaars niet de prijzen omhoog drijven, waardoor woningen betaalbaar blijven.

Géén gemeentelijke herindeling – Steenbergen moet Steenbergen blijven.

De groeiende afhankelijkheid door de steeds verdere samenwerking onder “De Brabantse Wal”, doet afbreuk aan onze identiteit en vermindert ons toekomstig beslissingsrecht.

Hoewel er op korte termijn geen herindeling op de agenda staat, zijn wij van mening dat dit op lange termijn ook niet op de agenda hoort.
Als deze herindeling er dan doorheen gedrukt wordt, dan voorspellen wij dat de afstand tussen de burger, de overheid en de politiek nog groter wordt, terwijl wij er juist naar streven om deze afstand te verkleinen.

Er zal een stroevere gemeente ontstaan waarbij de ambtenaar regeert en burgers steeds minder gehoord gaan worden.

Daarom zijn we tegen een mogelijke gemeentelijke herindeling en dient er een evaluatie plaats te vinden of de huidige samenwerkingen nog van toegevoegde waarde zijn voor onze gemeente.

 Maatschappelijke Dienstverlening op orde.

Maatschappelijke dienstverlening is in de afgelopen decennia verworden van een ondersteunende organisatie met regiefunctie, naar een organisatie die alles probeert te regelen.

Dit vraagt een log ambtelijk apparaat dat bijna meer kost dan de dienstverlening zelf.

Sanering is op zijn plaats.

Gelet op de samenwerking met Bergen op Zoom, en de financiële situatie van deze gemeente, liggen daar kansen om een en ander drastisch te saneren, waarbij goed moet worden gekeken naar maatregelen, die verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening.

Een zorg aanvraag van een hulpvrager komt nu in vele handen terecht, daardoor gaat er een lange
periode overheen en worden de kosten onnodig opgedreven.

Dit moet effectiever.
Minder tussenschakels en meer kijken naar de persoonlijke situatie van de zorgvrager.

Zorg… Persoonlijke zorg bieden.

De gehele zorg hangt met regels aan elkaar waardoor sommige zorgvragers tussen wal en schip
vallen en niet de passende zorg kunnen krijgen die nodig is.

Er moet meer gekeken worden door mensen met (persoonlijke) ervaring naar de zorgvraag en er een
passende oplossing voor zoeken.

Zorg… Mantelzorg is niet vanzelfsprekend!

In onze maatschappij wordt het steeds vanzelfsprekender dat je voor je familielid zorgt.
Dit is enigszins goed, maar brengt ook veel (over)belasting met zich mee.
Mantelzorgers kunnen vaak niet of minder werken, waardoor er ook financiële problemen kunnen ontstaan.

Meer waardering en beloning voor de mantelzorger indien nodig om overbelasting en financiële problemen te voorkomen.

Sociaal domein.

Uitspraak Mahatma Ghandi: “Men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land omgaat met de zwakste uit de samenleving”, zo ook in Steenbergen.

Sinds 2015 is de Wetgeving Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht die de gemeente als taak geeft om maatschappelijke ondersteuning voor de inwoners op samenhangende wijze te regelen. Deze wetgeving is van directe invloed op onze meest kwetsbare inwoners en dient dan ook een prioriteit te zijn om dit met de hoogste kwaliteit te laten plaatsvinden.

Op dit moment is maatschappelijke dienstverlening een log ambtelijk apparaat dat bijna meer kost dan de dienstverlening zelf. Sanering is op zijn plaats; goed moet worden gekeken naar maatregelen, die verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening.

Ontwikkeling van bedrijventerreinen langs de A4 / A29 (A-locaties).

Kijkend naar omliggende gemeenten laat Steenbergen kansen liggen voor de ontwikkeling van mooie locaties. Willen we groeien moet er ook werkgelegenheid zijn, bij voorkeur in eigen gemeente.

Hiertoe zelf het initiatief nemen, zodat ontwikkelaars niet de prijzen omhoog drijven, waardoor bedrijventerreinen geld opleveren voor de samenleving, in plaats van de zakken van ontwikkelaars spekken.

Verkeerssituaties in de diverse kernen op orde.

Er is sprake van grote verkeershinder in een aantal kernen, zoals het centrum van Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en de Heense Molen. Daar waar bedrijventerreinen of woningbouw wordt ontwikkeld, slim oplossingen hiervoor bedenken en voor zover mogelijk mee laten ontwikkelen en – betalen uit deze ontwikkelingen.

De gemeente zal zich moeten inzetten om de gemeente klaar te maken voor de toekomst.

Hiertoe zal ze, samen met inwoners en ondernemers, innovatieve oplossingen moeten bedenken en deze ook de kans geven om dit uit te voeren.

Wij geloven niet dat grote windmolens en zonneparken de oplossing zijn.

Er zijn genoeg daken in de gemeente, waar vele zonnepanelen op kunnen.

Hierdoor blijft de natuur, de natuur.

Uiteraard zal de gemeente, samen met netwerkbeheerders en de provincie, de energieinfrastructuur hiervoor moeten aanpassen.

Toerisme

Wij hebben de mooie ambitie om de gemeente op toeristisch gebied zich meer te laten ontwikkelen.
Hier valt dan ook veel meer te behalen.

Wij gaan hier flink op inzetten, stimuleer en faciliteer de B&B ’s, kleinere campings, boerderijwinkels met koffie-stops voor de fietsers, etc.

Groen

Veel groen is de grootste winst in de strijd voor duurzaamheid.
Zowel binnen als buiten de kernen zien wij graag méér, maar ook verzorgd groen.

Landbouw / Agrarisch.

De gemeente is in de kern een agrarische gemeente wat ons open polder landschap en leefomgeving niet alleen ondersteund maar behoudt voor de toekomst. Door nationale en Europese regelgeving zien we echter dat toekomst gerichtheid in deze sector onder druk komt te staan en een niet gewenste richting opgaan. Meer intensievere landbouw en veeteelt, glastuinbouw en opschaling tot gevolg. De gemeente dient een agrarische gemeente te blijven en op basis van biologisch, duurzaam toekomstige agrarische ontwikkelingen ondersteunen en faciliteren.

Voor alle duidelijkheid, wij wensen geen uitbreiding van glastuinbouw meer in onze gemeente.

Jongeren.

Wij willen extra aandacht voor onze jongeren.

Ondanks dat wij zien dat onze jongeren wel aandacht krijgen, vragen wij onszelf toch af wat de gemeente hen nu heeft te bieden.

Hiervoor willen wij onze jongeren meer betrekken bij ideeën, plannen én besluitvorming.

Gemeentelijke speeltuin.

In Steenbergen ontbreekt het aan speelgelegenheden voor kinderen.

Het beschikbaar stellen van de grond door de gemeente en een collecte (deur aan deur) voor de aanschaf van speeltoestellen zou een geweldige aanwinst zijn voor de gemeente Steenbergen!

Er zou een kleine bijdrage als entree gevraagd kunnen worden die gebruikt kan worden voor de keuring van de toestellen en het onderhoud van de speeltuin.

Een al decennia lang uitgesproken term ‘bestuurlijke vernieuwing’.

Waar is die roep om bestuurlijke vernieuwing eigenlijk vandaan gekomen?

Het antwoord is: de kloof tussen burgers en bestuur, met gevolg een erg lage opkomst (47% dus bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018), wat laat zien dat er wat moet gebeuren omdat anders de burger het vertrouwen verliest in het gemeentebestuur, zo niet al verloren is!

Wij geloven dat de belangrijkste vorm van bestuurlijke vernieuwing is om inwoners te betrekken bij besluitvorming (zie eerder beschreven).

We zouden kunnen denken aan een soort van burgerraad; een door loting samengestelde dwarsdoorsnede van de samenleving.

Of een jongerenraad. Deze raden zouden verder ontwikkelt kunnen worden met een eigen begrotingen en mogelijkheid tot burger referenda.

Gemeenteraadsvergaderingen.

Raadsvoorstellen dienen geformuleerd te worden volgens het zogenaamde SMART principe ,

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Waneer de gemeenteraad meer op hoofdlijnen gaat besturen, houden de volksvertegenwoordigers meer tijd over om de straat op te gaan.

Sinds 2002 is er de Wet dualisering gemeentebestuur.

Bij een dualistisch stelsel is er sprake van een duidelijke scheiding tussen het college en de gemeenteraad. Hierdoor kan de gemeenteraad compleet onafhankelijk zijn van het college en deze op een eerlijke wijze controleren.

Laat dat de nieuwe gemeenteraad-2022 maar eens een keer gaan doen!

Gekozen Burgemeester.

De opvolging van de huidige Burgemeester dient plaats te vinden door verkiezingen. Het is de enige functie die nog benoemd wordt door de koning, een verkozen burgervader werkt draagvlak verhogend.

Wethouders vertegenwoordigen de kiezer.

Zij leggen niet alleen verantwoordelijkheid af aan de raad, maar ook één keer per 4 jaar tijdens verkiezingen aan de kiezer. Zij behoren dan ook verantwoordelijkheid te nemen voor belangrijke portefeuilles en niet een burgermeester, die, hoe deskundig dan ook, niet of maar beperkt op democratische wijze in zijn of haar functie is aangesteld.

De burgermeester kan een adviserende rol nemen naar de portefeuillehouders.

Ambtelijk apparaat moet kleiner en efficiënter.

Het ambtelijk apparaat van de gemeente is de laatste jaren gegroeid naar een enorm aantal ambtenaren, zonder dat er is gekeken naar de noodzaak van functies.

Onlangs heeft de raad nog ingestemd met een uitbreiding van ca. 25 FTE, zonder te kijken naar mogelijke sanering van functies.

Ook het budget voor inhuur is enorm gegroeid.

De organisatie moet in beeld worden gebracht en daarbij worden aangegeven wat de taken binnen deze functie zijn en wat de noodzaak van elke functie is.

De raad zal dan in staat zijn om keuzes te maken van het wel of niet aanblijven van functies.

Daarbij kan door het ambtelijk apparaat ook voorstellen worden gedaan, hoe zaken efficiënter kunnen worden georganiseerd (zie ook punt Maatschappelijke dienstverlening op orde).

Het budget voor inhuur wordt drastisch verkleind. Inhuur kan nodig zijn voor grote projecten en ontwikkelingen. Daarom kan het budget voor inhuur, duidelijk gedefinieerd met nut en noodzaak, ook in projectplannen aan de raad worden voorgelegd. Hierdoor komt de raad weer in haar controlerende taak.

Economie moet sterker.

De economische situatie van de gemeente is de afgelopen jaren erg verslechterd. Kijkend naar bedrijven is veel geïnvesteerd in hectaren-vretende ontwikkelingen, zoals in Dinteloord, waarbij werkgelegenheid vooral voor arbeidsmigranten is gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkelingen van bedrijventerreinen, ontstaan mogelijkheden om ons te richten op andere bedrijfsvormen die niet alleen werkgelegenheid bieden aan de eigen bevolking, maar ook starters en jonge gezinnen aantrekken, waardoor de demografische samenstelling van onze gemeente sterk verbetert. Dit heeft gevolgen voor het ledenaantal bij sportverenigingen, het aantal leerlingen op scholen, maar ook de kansen voor de lokale middenstand.

Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen kan gekeken worden naar het aantrekken van bepaalde soorten van gebouwen, zoals een auto-boulevard of meubelboulevard of andere, aantrekkelijke ontwikkeling, waardoor Steenbergen meer “op de kaart” komt.

 Ontwikkelingen in de centrums van Dinteloord en Steenbergen geven veel leegstand aan. Omdenken in hoe deze centrums moeten zijn ingericht, kunnen ze interessanter maken voor ondernemers.

Mogelijkheden zijn: meer horeca met leuke terrassen, gericht dienstverlening (zorg), etc. Zorgen dat het goed toeven is op deze locaties maakt het aantrekkelijker voor bezoekers. Dit vraagt ook om samenwerking met ondernemers. Krampachtig vast blijven houden aan supermarkten in het centrum draagt niet bij aan het aantrekkelijk maken daarvan.

Regionale ondersteunende functie.

Van oudsher vervult de gemeente een regionale ondersteuning voor behoeftes vanuit de regio op allerlei gebied zoals: detailhandel, werkgelegenheid , bancaire zaken en opleidingen.

Echter zien we steeds meer van deze activiteiten zich verplaatsen naar buiten de gemeente.

Dit gaat ten koste van het zelf verdienend vermogen van de gemeente en verhoogt de afhankelijkheid naar buurtgemeenten. Deze trend dient gekeerd te worden en een zo volledig pakket aan diensten en services ter beschikking te behouden en ontwikkelen binnen de gemeente.

Als uitgangspunt wordt er gesteld dat arbeidsmigranten van kritieke toegevoegde waarde zijn voor onze lokale economie. Echter is er ook een belasting op de algemene infrastructuur, zoals huisvesting en gezondheidszorg. Er dient een balans te zijn tussen deze beiden zodat excessen van misbruik van arbeidsmigranten effectief kan worden tegengegaan en er een verbetert maatschappelijk draagvlak ontstaat.

Verkiezingsopkomst 2026 meer dan 60%.

Wanneer u met ons gelooft in meer beleving bij de inwoners, dan moeten we de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ruim kunnen overtreffen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Dit is een kritiek niveau wat het mandaat voor de volksvertegenwoordiging ondermijnt.

Het is taak van de gekozen volksvertegenwoordiging om dit minimaal boven de 60% te brengen zodat een ruime meerderheid van stemmen het te voeren beleid ondersteunt.

Onze gemeente wilt voor de aanstaande verkiezingen in 2022 een budget van 60.000 euro vrijmaken voor opkomst bevorderende maatregelen.

Wij vinden dit dus onzin, simpelweg omdat wij geloven dat wanneer inwoners worden betrokken bij besluitvorming, dat meer politieke interesse vanzelfsprekend zal zijn en de gang naar het stembureau meer waarde krijgt.

Werk aan de winkel dus, voor ons allen Steenbergenaren naar de verkiezingen van 2026!