Meteen naar de inhoud
 • Begroting 2023. Voor Stem0167 de eerste keer….

  De begroting 2023.

  Voor Stem0167 de eerste keer dat zij zich hierover mag buigen en mag meepraten.

  Al op blz.4 kregen wij bij Stem0167 behoorlijk de kriebels.
  En wel met de eerste doelstelling die het college de komende bestuursperiode wilt
  bereiken, namelijk: Met het opstellen van participatiebeleid willen we inwoners
  eerder en beter betrekken bij ONS beleid.
  Hoezo ONS beleid?
  Als het college er op deze manier instaat, dan kunnen we heel dat participatiebeleid
  maar beter direct in de prullenbak gooien.
  Het moet niet gaan om collegebeleid, het moet gaan om inwonersbeleid.
  Burgerparticipatie: Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de
  betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid.
  Het beleid is dus reeds door de overheid vastgesteld.
  Overheidsparticipatie: Overheidsparticipatie is radicaler, inwoners maken het
  beleid, de overheid faciliteert.
  Stem0167 is van mening dat we vanuit overheidsparticipatie naar beneden moeten
  kijken i.p.v. vanuit burgerparticipatie omhoog kijken.
  Misschien een nadenkertje voor wanneer iedereen zich weer achter de oren krabt
  wanneer het opkomstpercentage met de verkiezingen weer eens is gedaald.
  Overigens nog niet zo heel lang terug, enkele jaren nog maar, werd door onze
  ambtelijk organisatie nog wel eens de term overheidsparticipatie gebruikt.
  Tegenwoordig is dit dus vervangen door burgerparticipatie / participatie.
  Heeft het college een reden dat hiervan afgestapt is?


  De begroting sluit met een positief saldo van €129.000.
  Echter zien we ook dat in 2023 een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
  negatief €879.000 én een afname van het totaal reserves met €1.098.000 wordt
  voorspeld.
  Het totaalsaldo van baten en lasten, simpel vertaald met alles wat er binnen komt en
  alles wat er uit gaat.
  Hoe is het mogelijk dat dit college een negatief totaalsaldo baten en lasten
  presenteert, terwijl ditzelfde college in haar coalitieakkoord aangeeft een halt toe te
  roepen aan het verminderen van de financiële positie van onze gemeente?
  Naar de mening van Stem0167 is daarmee deze ambitie al ten grabbel gegooid.
  Als het gaat om de centjes, spreekt het coalitieakkoord ook “Transparant naar buiten
  toe”.
  Wanneer we dit dan combineren met het streven naar duidelijke taal, verwacht
  Stem0167 dus een eenvoudige, alleszeggende infographic over de begroting in onze
  lokale media.
  De eerder gebruikte infographics in onze lokale media voldoen hier dus absoluut niet
  aan.
  Naar onze mening is een infographic die gebruik wordt in het accountantsverslag
  2021 zeer duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk.


  Geschrokken zijn wij van het budget wat wordt uitgetrokken voor duidelijke taal.
  Een duidelijke en begrijpbare informatievoorziening is wat Stem0167 betreft cruciaal.
  Al is het alleen al om meer betrokkenheid te krijgen.
  Maar om hier een budget voor te maken van €90.000,= voor 2023 én driemaal
  €40.000,= voor de jaren 2024, 2025 en 2026, dat geeft ons geen goede gedachten.
  €210.000,= om eenvoudiger uw burgers te woord te staan!
  Uit het antwoord op een technische vraag van VVD blijkt dat u iemand gaat inhuren
  om uw medewerkers bewust te maken van wat schrijven op B1 niveau betekent
  (dank aan de VVD overigens voor het uitlichten hiervan).
  We zouden er om kunnen lachen, maar het is natuurlijk gewoon te zot voor woorden.
  Men mag toch van een ambtenaar verwachten om zich deze structuur eigen te
  kunnen maken. En anders is het misschien een ideetje om eens enkele middagjes aan
  te schuiven in groep 7 of 8 van de hiernaast gelegen basisschool.


  Op blz. 7 van deze begroting kunnen we lezen dat er van 1 januari 2022 tot 31
  december 2026, 500 woningen bijkomen.
  100 Woningen per jaar dus.
  Dit terwijl er tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025 (op 08-07-
  2021), met motie (M11) het college is opgedragen de ambitie uit te voeren door
  vanaf 2022 minimaal 200 à 300 huizen per jaar te laten bouwen.
  Is dat dan de ambitie naar actie van het college?
  Graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder waarom deze ambitie niet
  wordt nagestreefd en nageleefd.
  En wij willen hierbij toch nogmaals opmerken dat de kern Kruisland meer aandacht
  nodig heeft op het onderwerp woningbouw.
  Het voelt inmiddels of dat de urgentie voor nieuwbouw voor Kruisland niet wordt
  beseft in dit gemeentehuis.
  Ook hier op graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder.


  Tijdens de ambtelijke toelichting van deze begroting is keurig netjes uitgelegd
  waarom de afdelingen financiën, web-beheer en maatschappelijk vastgoed extra
  handjes nodig hebben.
  Voor wat betreft financiën was dat zelfs nog een aandachtspunt in het rapport van
  Berenschot in 2019.
  Wij begrijpen dat deze afdelingen extra handjes nodig hebben, toch kan Stem0167
  niet akkoord gaan met alweer uitbreiding van de ambtelijke capaciteit.
  Afgelopen jaren zijn er reeds enkele miljoenen euro’s besteed aan de transitie
  organisatie, waarbij gesproken werd over uitbreiding van het personeelsbestand van
  circa 25 fte’s.
  Aldus Stem0167 moet ditmaal niet worden gezocht in extra fte’s, maar moet dit
  worden opgelost met het huidige aantal fte’s.
  U heeft hier nu al enkele jaren de tijd en ruim 2,26 miljoen euro voor gehad.
  En blijkt dat u hier nog niet genoeg aan heeft, komende jaren staat er wederom 1,5
  miljoen euro in de begroting als algemeen projectbudget ontwikkelorganisatie.


  Wat ons brengt bij fte’s.
  Fte is een rekeneenheid waarmee de omvang in werkuren van een functie of
  personeelssterkte wordt uitgedrukt.
  U vraagt om fte’s, maar hoe weet u eigenlijk hoeveel fte’s gewenst zijn?
  U houdt simpelweg geen uren bij, u kunt deze dus ook niet verantwoorden.
  Hiermee wordt niet alleen de controlerende taak van de gemeenteraad moeilijk tot
  onmogelijk gemaakt, maar u kan zelf ook nooit uw effectiviteit meten..;
  geen budgetafwijking,
  geen gepland budget versus feitelijk budget,
  geen kostenprestatie-index,
  geen verdienwaarde,
  geen aantal fouten,
  geen percentage voltooide taken,
  geen geplande versus werkelijke uren.


  U geeft prioriteit aan de kernen Steenbergen en Dinteloord als het gaat om rond-/
  randwegen, of eventuele omleidingsroute voor Dinteloord.
  Uw reden hiervoor is dat op dit moment de bewoners van Steenbergen en Dinteloord
  overlast ervaren van zwaar verkeer door die kernen.
  Mogen wij u aan herinneren dat ook Kruisland deze overlast ervaart en dat uw
  prioriteit niet is uit te leggen aan de Kruislanders.
  Graag hierop een reactie van de verantwoordelijk wethouder.
  In een nog niet zo lang verleden is er ook gesproken over een omleidingsroute voor
  landbouwverkeer voor de kern Steenbergen. Op die manier zou het landbouwverkeer
  geweerd kunnen worden uit, met name de Burgemeester van Loonstraat.
  Een omleidingsroute is waarschijnlijk eenvoudiger en sneller te verwezenlijken dan
  een rondweg en zou dus veel overlast en onveiligheid weghalen in o.a. de Burg. van
  Loonstraat.
  Slechts doortrekken van het stukje De Linie, langszij de A4 en de Westlandse
  Langeweg een beetje aanpassen.
  Waarom wordt deze nu niet meer genoemd?
  Graag een reactie van de verantwoordelijk wethouder.


  Windwokkels.
  Stem0167 heeft hiervoor op 19 mei een motie ingediend. Die motie is toen
  aangehouden op aanraden van wethouder Gommeren, omdat men hier al mee aan
  de slag was (als ik het goed heb).
  Helaas is er nog niemand mee aan de slag, zo blijkt uit uw antwoord op een
  technische vraag van de VVD. U antwoord dat onderzoek naar windwokkels niet op
  de planning staat voor 2023.
  Dit lijkt natuurlijk nergens op, daar is geen onderzoek meer voor nodig, immers zien
  we in buurgemeente Moerdijk wel kleine windmolens staan.
  Moeten we nu perse het wiel opnieuw gaan uitvinden, of gaan we gewoon informatie
  halen bij de buren?
  Overigens is het excuus, dat u gebruikt in uw beantwoording van de technische vraag,
  dat onderzoek naar windwokkels niet op de planning staat voor 2023 omwille de
  reikwijdte van de netwerkcongestie, onzin natuurlijk.
  Een windwokkeltje bij een particulier in de achtertuin heeft eenzelfde impact op het
  stroomnetwerk als zonnepanelen.


  Overigens ziet Stem0167 ook wel pluspunten hoor.
  Eéntje die wij er toch echt wel uit willen lichten zijn de er-naar-toe-teams.
  Grote complimenten hiervoor.


  Afsluitend de 1ste termijn nog een stukje algemeen:
  Wij missen een duidelijke visie op doelen die het college wilt behalen en waarom.
  Wij zien veel voornemens die weer zijn opgebouwd zijn uit beleidskaders,
  perspectieven en technische uitgangspunten.
  Wij zien dat grote voornemens en kleine acties (soms concreet) elkaar afwisselen,
  alsof het uit een brainstrom sessie komt waar alles goed is en het nog nodig is om dit
  allemaal te kaderen en om te zetten in concrete plannen.
  Waar is de samenhang en waar zijn de drijvende krachten achter de programma’s?
  Geen wonder dat het stuk niet goed leesbaar is en je kunt je afvragen of het college
  het zelf nog wel goed voor ogen heeft.
  Maak keuzes, less is more.
  Meer visie, meer samenhang en meer concrete acties.
  Waar willen wij op uitblinken?
  Wij zien te beperkt opbouw van concrete doelen per kern, met daarboven de
  gemeenschappelijke doelen.
  Enkele voorbeelden / aandachtspunten uit de programma’s.
  Programma 1, Mens en Samenleving.
  Leefbare kernen: De zes kernen zijn zo ingericht dat ze een prettige plek zijn, etc..
  Om dit te realiseren is het van het allergrootste belang om in contact te zijn met
  inwoners.
  Daarna: Om de leefbaarheid en veiligheid van onze kernen te behouden, vraagt de
  jeugd nadrukkelijk onze aandacht, etc…
  Uit welk jaar komt deze tekst, dit was, is en zal altijd al van toepassing zijn??
  Een open deur dus en de acties daaronder zijn weinig concreet.
  Programma 3, Leefomgeving en duurzaamheid.
  Prioriteit Actieplan Wonen en Prioriteit Duurzaamheid.
  Heeft het college ook nog een eigen visie of is het “papagaaien” vanuit Den Haag!?
  Niets mis mee natuurlijk en zeker thema’s die belangrijk zijn, maar ga over tot
  concrete plannen.


  Wij zien te weinig over simpel uitvoerbare plannen, zoals meer groen aanplant in de
  wijken en zeker in de omgeving. Land genoeg zouden wij zeggen!
  En wat is nu eigenlijk de samenhang met programma 4?
  Dat is b.v. een drijvende kracht in de gehele ontwikkeling.
  Maar geef eens aan wat programma 4 gaat betekenen voor de leefomgeving,
  leeftijdsopbouw, behoeftes aan woningtype, aantrekkingskracht vanuit de regio etc..
  Overlast door zwaar verkeer weren door de kernen.
  Uiteraard moet dat opgelost worden, maar er is meer overlast, Wijk Buiten de Veste,
  Steenbergseweg Dinteloord, De Heense Molen, ontsluiting De Heen op de N257, enz.
  En wat te doen aan de soms erbarmelijke staat van fietspaden, b.v. Halsterweg en
  Franseweg. We willen toch recreatief aantrekkelijk zijn?
  Programma 4, Economie, werk, toerisme, recreatie.
  Er wordt strategisch ingezet op de pijlers Agrofood, bedrijventerreinen en
  Vrijetijdseconomie.
  Dus, nog ver weg…..?
  Wat moet je dan nu al met een marketing- en promotieplan, dat kost weer geld
  zonder goede onderbouwing!
  Prima hoor, de ambitie voor topsector Agrofood, maar hier zit ook een gevaar voor
  een te grote ambitie die geld kan gaan vreten en uiteindelijk niet het gewenste
  resultaat voor Steebergen gaat opleveren.
  Vinger aan de pols op concrete stappen voorwaarts!
  Dit geldt ook voor het hotel A4. Dat komt er niet als er geen potentiële recreatie
  en/of zakelijke gasten zijn.

  Omdat het anders moet
  Omdat het anders kan
  www.stem0167.nl 5 info@stem0167.nl
  Politieke inbreng van en voor:

  Welberg
  De Heen
  Kruisland
  Dinteloord
  Steenbergen
  Nieuw Vossemeer

 • Wij zoeken U

  Heeft u als burger, ondernemer of organisatie een punt binnen de gemeente Steenbergen die wat u betreft onderbelicht of onbesproken blijft?

  STEM0167 staat voor participatie en nodigen u graag uit om uw standpunt, visie, wensen of ideeën toe te komen lichten tijdens één van onze vergaderingen.

  Maandelijks nodigen wij daarvoor mensen uit zodat u uw verhaal kan komen doen.

  Wilt u uw verhaal komen doen? Neem contact met ons op en we heten u van harte welkom in het gemeentehuis.

 • Uitkomst enquête Steenbergseweg te Dinteloord

  Met veel bewondering mochten wij de uitkomst enquête wegversmallingen Steenbergseweg te Dinteloord ontvangen.

  Als reactie op de betonnen wegversmallingen op de Steenbergseweg in Dinteloord, heeft de Dinteloordse, mevr. Mariella van Loon een enquête gemaakt en uitgezet.

  Enkel al kijkende vanuit een participerend oog, is dit toch wel een keurig voorbeeld van burgerbijdrage.

  De conclusie van de enquête is heel simpel; alstublieft Gemeente Steenbergen, verwijder die betonnen bakken en kijk samen met inwoners naar andere mogelijkheden voor snelheid beperkende maatregelen.

  Complimenten voor mevr. Mariella van Loon voor deze keurige enquête.

  Lees ook het artikel in BN/DeStem van vlak na de plaatsing van de bloembakken.

 • Vragenlijst verkeersdruk omgeving wijk Buiten de Veste / Lindenburghlaan

  Beste inwoner, naar aanleiding van een mail die ontvangen is bij de gemeenteraad met betrekking tot verkeersveiligheid in uw omgeving, zouden wij graag uw mening horen over hoe u de verkeersveiligheid ervaart.

  Daarom willen wij van Stem0167 u vragen om onderstaande korte vragenlijst in te vullen zodat wij de uitkomst hiervan mee kunnen nemen in de raadsvergadering van 07 september 2022 waar dit onderwerp op de agenda staat.

  Graag ontvangen wij uw reactie per email uiterlijk 02 september 2022 zodat wij één en ander kunnen verwerken voor de vergadering.

  Stuur een e-mail

 • Bijgepraat over Fort Henricus door wethouder Prent en Remery

  Fort Henricus.

  Vandaag (21-07) bijgepraat door wethouder Esther Prent en wethouder Maurice Remery over Fort Henricus.
  Tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. kreeg Stem0167 van wethouder Prent een aanbod voor een informatieve bijeenkomst omtrent het proces Fort Henricus.
  Namens Stem0167 zijn Luc Aben, René Caumo en Toon van der Wegen op deze uitnodiging ingegaan, wij werden hartelijk ontvangen in de zogeheten collegekamer.
  Overigens voor de verkiezingen hadden alle politieke partijen al een voorlichting gekregen van de wethouder, deze keer dus een inhaalslag voor Stem0167.

  Voor nu heeft het college de uitkomsten van het bodemonderzoek binnen, is de koopprijs bepaald, de verwachting is dat de uitbesteding z.s.m. kan worden uitgezet.
  In het raadsprogramma is vastgesteld dat eind 2023 concrete resultaten moeten zijn geboekt.
  Met de huidige stand van zaken zal dit waarschijnlijk geen probleem zijn.

  Voor nu is het dus nog ‘even’ afwachten hoe het verder gaat en natuurlijk zijn ook wij van Stem0167 wat we hier over enkele jaren zullen zien.

  Wij bedanken wethouder Prent en wethouder Remery voor het prettige gesprek en de goede toelichting omtrent Fort Henricus.

Nog

tot de Gemeenteraadverkiezingen

Wij van Stem0167 vinden het erg belangrijk dat u gaat stemmen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Wij hopen dat u 16 maart 2022 in grote getale gaat stemmen, zodat u uw wens duidelijk kan maken.

Help Stem0167

Wilt u Stem0167 steunen?

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

Stem0167 zoekt kandidaad – raadsleden.