Meteen naar de inhoud

Stem0167 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt om de verkeers- en parkeerproblematiek in het gebied Lindenburghlaan en de wijk Buiten de Veste op de agenda te krijgen van het college.

Het resultaat is deels bemoedigend, maar ook deels teleurstellend. Het college erkent de problematiek maar geeft wel aan dat er pas in 2025 ruimte is voor een onderzoek, wat later is dan Stem0167 voor ogen had.

Wat hebben we gedaan?

In het najaar van 2022 hebben wij, naar aanleiding van signalen van bewoners, een enquête gehouden onder 200 bewoners van het gebied Lindenburghlaan en wijk Buiten de Veste. Op deze enquête zijn 27 schriftelijke reacties ontvangen, wat resulteert in een reactiepercentage van 13,5%. Daarnaast zijn er ook nog verscheidende mondelinge responses geweest. Een reactiepercentage boven de 10% wordt gezien als goed en een reactiepercentage van 15% als zeer goed.

Na analyse van de enquête en het delen van de informatie met het college in februari, hebben wij dit onderwerp in de oordeelvormende raadsvergadering van 17 mei met de raad besproken. De raad steunde het initiatief voor een motie – die tot actie van het college moest leiden – volledig. Op 1 juni hebben wij de motie ingediend waar wederom een meerderheid van de raad de motie van harte ondersteunde. De wethouder gaf toen al aan de nodige bedenkingen te hebben bij mogelijke oplossingen en zag ook geen mogelijkheden op korte termijn met oplossingen te komen.

Na overleg met de raadsleden is toen besloten de motie te verfijnen en te laten opnemen in de Perspectiefnota 2024-2027, waarin elk jaar de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen van onze gemeente in beeld worden gebracht.

Stem0167 heeft hiervoor de oorspronkelijke motie in drie moties opgedeeld en daarin  specifiek aangegeven welke problematiek om een gerichte oplossing vraagt. 

Het resultaat.

Ten tijde van de besluitvormende vergadering over de perspectiefnota zijn de drie moties van Stem0167 behandeld door de raad. Daar waar de verwachting was dat de raad wederom – na 2 maal eerder –  deze moties met meerderheid zou ondersteunen, gaven de coalitiepartijen plotseling niet meer thuis en werden de drie moties verworpen.

Wat nu? Met de ondersteuning van bewoners is het zeker gelukt om de verkeers- en parkeerproblematiek op de agenda van het college te krijgen. Met deze gedetailleerd in kaart gebrachte informatie kunnen de ambtenaren aan de slag. Wel jammer dat er in het Steenbergse meer verkeersknelpunten opgelost moeten worden. Onze boodschap aan dit college is dan ook, bezint eer gij begint, bijvoorbeeld met de inrichting van nieuwe wijken en wegen. Dat scheelt achteraf veel energie en kosten van herstel. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Kijk ook naar het artikel hierover in “Kijk op Steenbergen”.

https://www.kijkopsteenbergen.nl/nieuws/algemeen/29754/verkeers-en-parkeerproblematiek-buiten-de-veste-op-de-agenda